Anamnesis sive commemoratio omnium sanctorum hispanorum, pontificum, martyrum, confessorum ... qui ... nati sunt in Hispania ... ad ordinem ... martyrologii romani (etc.)

Anamnesis sive commemoratio omnium sanctorum hispanorum, pontificum, martyrum, confessorum ... qui ... nati sunt in Hispania ... ad ordinem ... martyrologii romani (etc.)

4.11 - 1251 ratings - Source(E”N‹NˆEcN‚ ad Nomen MA RIE in bapl tifmo acceptum , audi Iulianum in adueiAŸir. n. 2 6. Vocatafuit A³a#39; MA 151 A, Svs A u NA in baptifmo An ... Omniaa#39; Gaditanus Epifcopus D. F. Francifcus Guerra in Manual. OAŸic. SS. l(ia#39;uditan. h. d. A An E“N EmNElEpEoE¾anbsp;...


Title:Anamnesis sive commemoratio omnium sanctorum hispanorum, pontificum, martyrum, confessorum ... qui ... nati sunt in Hispania ... ad ordinem ... martyrologii romani (etc.)
Author: Juan de Tamayo y Salazar
Publisher: - 1658
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA